Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7017-5959 7017-3260
НүүрТэтгэмжийн даатгал

Тэтгэмжийн даатгал

ТЭТГЭМЖ гэж нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх үүссэн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмсний болон амаржсаны амралт эдлэх, ажилгүй болох тохиолдолд өөрт нь нас барахад түүний гэр бүлийн гишүүнд нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

1.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас даатгуулагчид дараах тэтгэмж, шимтгэлийн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж;
 • Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж;
 • Нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмж;
 • Гурав хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа сайн дураар даатгуулагч эхийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн төлбөр.

2.Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дараах тэтгэмж, хөнгөлөлтийг олгоно. Үүнд:

 • Ажилгүйдлийн тэтгэмж;
 • Шимтгэлийн хөнгөлөлт
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ОРЛОГООС ДАРААХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТӨЛНӨ

  Ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 1.0% 0.5%
  Албан журмаар даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 0.8% 0.2%
  Сайн дураар даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 1.0%
 • Section 2

  Empty section. Edit page to add content here.