Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7017-5959 7017-3260
НүүрТэтгэврийн даатгал

Тэтгэврийн даатгал

   

        ТЭТГЭВЭР гэдэг нь нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасны дагуу өндөр насны, хөдөлмөрийн чадвар алдсаны, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх үүссэн даатгуулагч, хүнд сар бүр олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.

Тэтгэврийн даатгалын сангаас даатгуулагчид тогтоож олгох тэтгэвэр нь дор дурдсан 3 төрөлтэй байна. Үүнд:

 

 • Өндөр насны тэтгэвэр
 • Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр
 • Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ОРЛОГООС ДАРААХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТӨЛНӨ

  Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд зааснаар ажил олгогч, албан журмын болон сайн дурын даатгуулагч тэтгэврийн даатгалд доор дурдсан хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

   

  Ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 8.5%
  Албан журмын даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 8.5%
  Сайн дурын даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 11.5%
 • Section 2

  Empty section. Edit page to add content here.